Nederlandsche Ronde Tafel

De Nederlandsche Tafelronde, een actieve en inspirerende organisatie
Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is -kort en bondig- de Nederlandsche Tafelronde. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, vrijwel iedere Tafelaar biedt wel iets.

Goed georganiseerd
De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale- en districtsbesturen en een landelijk hoofdbestuur. Regionaal zijn de Tafels in districten georganiseerd. De voorzitters van deze districten vormen, samen met het hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten. Eén van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel.

Zowel de districtsbesturen als het hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De districtbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing of excursie. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd. Een plaatselijke Tafel draagt dan zorg voor de organisatie. Voor zowel de Tafelaars als hun partners wordt tegelijkertijd ook een ontspannend programma opgezet, om zo het nationale en internationale contact tussen de Tafelaars te bevorderen.

Externe en internationale contacten
Het hoofdbestuur onderhoudt namens de Tafelronde contacten met diverse andere organisaties en instellingen. Denk daarbij aan Rotary, Lions, Soroptimisten, Zonta, Kiwanis, Ladies' Circle en de Juniorkamer.

Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Nederlandsche Tafelronde veel aandacht. Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter. 


Round Table International
Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse 'numbermeetings'. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and Americaís Tablers Meeting en Round Table International (met wereldwijd 45.000 leden). 


Serviceprojecten
Wie lid is van de Tafelronde committeert zich wel, aan deelname aan de eigen bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook aan de serviceprojecten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen, voor ieder lid. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De Tafelronde organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen. Landelijk wordt veelal gekozen voor langlopende projecten, zoals bijvoorbeeld het Soho-project, waarbij de Nederlandsche Tafelronde de financiering verzorgde van zogenoemde SOciale HOnden, die gehandicapten in staat stellen een zelfstandiger leven te leiden. Of het project Pleisternet, waarbij de startfinanciering is verzorgd voor TV-studiofaciliteiten in kinderziekenhuizen, om jonge patiÎntjes zelf TV-programmaís te laten maken. Of recentelijk het project "Kind en Veiligheid", waarin tal van initiatieven zijn genomen om de veiligheid van kinderen in het verkeer, op school of op de speelplaats te verbeteren.
Het Freedom Through Education project had als doelstelling om samen mer Roundtable India 1 miljoen kinderen in India onderwijs te laten genieten door de bouw van scholen. Dit project heeft de NTR gedurende 5 jaren met groot succes gesteund. Sinds 2 jaren ondersteunt de NTR de Zuid Afrikaanse Tafelaars in diverse projecten in Zuid Afrika.

Jong ledenbestand
De Tafelronden bestaan in de praktijk uit mannen vanaf ongeveer 25 jaar. Doordat leden die 40 jaar zijn geworden de Tafel moeten verlaten, wordt een permanente vernieuwing van het ledenbestand bewerkstelligd. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Hierbij dragen de lokale besturen er zorg voor dat in een Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep. Tevens houdt het bestuur de juiste leeftijdsopbouw in de gaten. De Tafels hebben zoín 18 leden.

Hulpfonds
Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinsleden kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit hulpfonds, hetzij financieel, hetzij op andere wijze. Deze hulp wordt in volstrekte anonimiteit geboden en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen worden bijeen gebracht door leden en oud-leden, onder meer via hun contributie.

Communicatie
Naast de bestuurlijke bijeenkomsten onderhoudt de Nederlandsche Tafelronde contacten met de Tafelaars, door het vier keer per jaar verschijnende TafelrondeBlad en een aantal Nieuwsbrieven. Jaarlijks verschijnt er ook een ledenboekje met gegevens over Tafels en Tafelaars. Uiteraard worden de nieuwe media als Internet op de voet gevolgd en toegepast voor een zo optimaal mogelijke communicatie.